Nasze ogólne zasady i warunki

1. zakres stosowania
Poniższe warunki ogólne regulują wszystkie transakcje prawne i stosunki handlowe pomiędzy https://trustfactory.pl i jej partnerami umownymi. Niniejsze warunki obowiązują dla wszystkich czynności prawnych pomiędzy https://trustfactory.pl i jej partnerami umownymi, chyba że w drodze indywidualnych regulacji umownych dokonano odmiennych ustaleń. W tym przypadku pierwszeństwo mają indywidualne postanowienia umowne. https://trustfactory.pl w ramach swojej działalności gospodarczej świadczy m.in. następujące usługi:- Sprzedaż i generowanie linków zwrotnych i linków treści- Doradztwo i usługi w zakresie SEO i linkbuildingu

2. umowy
Stosunki umowne pomiędzy https://trustfactory.pl a Klientami powstają poprzez złożenie i przyjęcie zamówienia przez https://trustfactory.pl.

Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane klientowi drogą mailową. W tym celu https://trustfactory.pl gromadzi adres e-mail klienta i wykorzystuje go do komunikacji z nim.

Przedmiot umowy, jak również konkretne czynności, zadania i obowiązki ze stosunku umownego są uzgodnione wcześniej między https://trustfactory.pl a klientem i opisane wiążąco w potwierdzeniu zamówienia.

Składając zamówienie w https://trustfactory.pl nawiązuje się stosunek służbowy, ale nie umowę o pracę. Taka umowa nie jest wyraźnie zamierzona i w żaden sposób nie jest ustanawiana przez przyjęcie zlecenia. https://trustfactory.pl pracuje dla różnych klientów i w ramach swoich zobowiązań przedsiębiorczych dba o wszystkie podatki i/lub składki na ubezpieczenie społeczne. https://trustfactory.pl zastrzega sobie prawo do zlecania w każdej chwili podwykonawcom lub partnerom projektowym częściowych usług lub doradztwa i przydzielania im proporcjonalnych działań w ramach zlecenia.

3 Czas trwania i wygaśnięcie stosunku umownego
Zawarte umowy rozpoczynają się w uzgodnionym czasie i kończą się w określonym czasie końcowym lub wraz z ostatecznym wykonaniem zleconej usługi w uzgodnionym zakresie. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przed jej wykonaniem jest możliwe po obu stronach, jeśli istnieją przyczyny prawne, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i/lub uniemożliwiają kontynuowanie stosunku umownego. Ważnymi powodami mogą być:

Niewywiązanie się z płatności przez klienta
Niewypłacalność lub niewypłacalność klienta, jeśli postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze wszczęte
popyt na działania lub usługi związane z przestępczością

4. zakres usług
Usługi, które mają być świadczone przez https://trustfactory.pl obejmują uzgodnione zadania, działania i/lub wyniki w ramach realizacji zamówienia, które https://trustfactory.pl potwierdził klientowi na piśmie. Usługi wykraczające poza niniejszą umowę wymagają formalnego uruchomienia i odbioru oraz pisemnego potwierdzenia ze strony trustfactory.bz. Zmiany w wymaganiach dotyczących usług muszą być również dokonywane w formie pisemnej. Ustne umowy dodatkowe uważa się za ogólnie nieważne, chyba że zostaną potwierdzone na piśmie przez https://trustfactory.pl i tym samym uprawomocnione.

Jeśli usługi zlecenia muszą być związane z datami lub terminami, mogą one zostać określone na piśmie w zleceniu. Jeśli nie ma pisemnego określenia terminów i/lub dat, wykonanie usługi uważa się za nieplanowane. W powyższym przypadku https://trustfactory.pl nie może być w zwłoce z wykonaniem usługi.

Jeżeli w umowie nie ustalono indywidualnie odmiennych ustaleń, https://trustfactory.pl zapewnia urządzenia, oprogramowanie i personel do realizacji wkładu własnego. Umowy odbiegające od tej zasady muszą być zawierane w formie pisemnej.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z prawem i przepisami. https://trustfactory.pl wyraźnie nie podejmuje się kontroli prawnej złożonych zamówień. Klient zapewnia, że przy zamówieniu, https://trustfactory.pl nie będzie korzystał z projektów nieuczciwych prawnie lub sprzecznych z moralnością i dobrymi obyczajami. W przypadku stwierdzenia naruszenia tych zasad https://trustfactory.pl ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i wystawienia faktury za dotychczas wykonaną usługę częściową. Jeżeli https://trustfactory.pl nie jest w stanie wykonać usługi określonej w umowie lub jeżeli niemożność wykonania usługi wystąpi lub jest bliska, https://trustfactory.pl niezwłocznie poinformuje o tym klienta.

5 Zobowiązania umowne stron
Obie strony umowy wspierają się wzajemnie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem, w realizacji zawartych umów i wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, danych i/lub doświadczenia. Obie strony w ramach